Boopaa, pirogue de Tonga-Tabou 
Boopaa, pirogue de Tonga-Tabou